telefon:     +48 77 54 54 139
e-mail:     info@multi-leasing.pl

Leasing dla osób fizycznych

Jest to leasing operacyjny dla osób fizycznych. Dzięki swojej dostępności i prostocie procedur może okazać się atrakcyjny wobec kredytu bankowego. Koszty czynszów leasingowych są podobne do rat kredytowych (patrz tabela porównawcza na końcu niniejszego opisu).

Po zakończeniu LEASINGU E-CARS PLUS klient powinien wykupić samochód lub zapewnić nabycie samochodu przez osobę trzecią.

Co możemy leasingować?

Zarówno nowe, jak i używane samochody osobowe, societe oraz dostawcze.

Warunki

Leasing dla osób fizycznych E-CARS PLUS może zostać udzielony osobie, która:

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • Posiada stałe zameldowanie w kraju lub kartę stałego pobytu.
 • Posiada zdolność kredytową
 • Ma do 65 lat. Możliwe jest zawarcie umowy leasingowej z osobą powyżej 65 lat, jednak wymaga to spełnienia dodatkowych warunków (do wyboru):
  • przedstawienie poręczenia,
  • przedstawienie innego zabezpieczenia określonego przez Dział Ryzyka. Takim zabezpieczeniem może być np. cesja z polisy ubezpieczenia na życie, depozyt.

Ocena zdolności kredytowej

 • Wymagana zdolność kredytowa jest oceniana na podstawie dochodów rocznych. Wymagany dochód roczny zmienia się wraz ze wzrostem czynszu inicjalnego oraz obligo (kredytu).

ZASADA!

 • Im większy czynsz inicjalny (wpłata własna)– tym mniejsze wymagane dochody roczne przy tym samym obligo.

Dochód roczny ustalany jest na podstawie:

 • Oryginalnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach za poprzedni rok,
 • Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach za ostatnie 6 miesięcy. Dla potrzeb ustalenia zdolności kredytowej dochód z zaświadczenia mnożymy przez 2

Przy wpłacie czynszu inicjalnego w wysokości min. 30% zdolność kredytową ustalamy w oparciu o pisemne oświadczenie o wysokości zarobków.
Na jakich zasadach możemy zawierać leasing konsumencki E-CARS PLUS?

 • Czas trwania leasingu: 24 – 60 m-cy
 • Waluta leasingu: PLN, EUR, CHF lub USD
 • Czynsz inicjalny: 10% – 35%
 • Maksymalne obligo: 90 000 zł

Możliwe jest zawarcie umowy leasingowej z obligo przekraczającym 90 000zł, w takim przypadku jednak musimy uzyskać więcej informacji o Kliencie.

Wymagane są łącznie:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok.
 • Oświadczenie majątkowe.

Uzyskanie leasingu SUPERCAR PLUS jest możliwe także bez dokumentowania dochodów i badania zdolności kredytowej.

Warunki:

 • Nie jest przekroczone obligo 90 000zł.
 • Klient wpłacił czynsz inicjalny w wys. min. 30% wartości samochodu
 • Klient wpłacił czynsz inicjalny w wys. min. 15% i udokumentuje przynależność do jednej z następujących grup zawodowych:
  • adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, sędziowie, notariusze
  • doradcy podatkowi,
  • lekarze, lekarze weterynarii,
  • biegli rewidenci,
  • rzecznicy patentowi,
  • tłumacze przysięgli, dziennikarze, duchowni.

Przy spełnieniu warunków wyżej wymienionych warunkiem formalnym jest przedstawienie przez Klienta pisemnego oświadczenia o wysokości dochodów.

Wykonanie strony: MkDes