telefon:     +48 77 54 54 139
e-mail:     info@multi-leasing.pl

Leasing operacyjny

Leasing (ang. to lease)

słowo to pochodzi od średniowiecznych form francuskiego czasownika laisser (zezwolić, oddać), z kolei czasownik ten wywodzi się od łacińskiego wyrażenia laxare (dozwolić); w języku polskim termin ten nie ma swojego odpowiednika.

Leasing to alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania zakupów środków trwałych. Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca określonego dobra, które jest przedmiotem leasingu, umożliwia korzystanie z niego leasingobiorcy w określonym terminie. W zamian za to leasingobiorca płaci raty leasingowe.

Innymi słowy, leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi dostęp do różnych dóbr inwestycyjnych, bez konieczności ich zakupu. W szerokim znaczeniu leasing obejmuje transakcje polegające na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę) drugiej (leasingobiorcy) rzeczy do odpłatnego użytkowania.

W Polsce umowę leasingu definiuje artykuł 709 p.1 i następne kodeksu cywilnego. Należy przy tym pamiętać, że leasing ma po trosze charakter pożyczki (kredytu), a po trosze – wynajmu. W praktyce oznacza to, że choć właścicielem sprzętu w trakcie trwania umowy jest firma leasingowa, to leasingobiorca po zapłaceniu ostatniej raty ma zagwarantowaną możliwość nabycia sprzętu, który stanie się wówczas jego własnością. Istnieje tu jednak wiele możliwości, w zależności od potrzeb i aktualnej kondycji finansowej leasingobiorcy.

Leasingobiorca (korzystający)

strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot; może nim być każdy podmiot gospodarczy oraz osoba fizyczna, posiadający/-a odpowiednią zdolność kredytową.

Leasingodawca (finansujący)

strona umowy leasingowej, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe; najczęściej jest to wyspecjalizowana firma świadcząca usługi finansowe bądź podmiot powołany przez bank.

Dostawca (dealer)

osoba, od której leasingodawca kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej wyboru dostawcy dokonuje leasingobiorca; może również zlecić wybór dostawcy i/lub przedmiotu firmie leasingowej.

Przedmiot leasingu

w rozumieniu przepisów o rachunkowości jest to środek trwały, wartość niematerialna i prawna; przedmiotem leasingu może być środek trwały o minimalnej wartości 3 500 zł.

Leasing operacyjny

rodzaj leasingu, w którym czynsze leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy, a leasingowany obiekt pozostaje w okresie obowiązywania umowy własnością leasingodawcy; na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych; po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego obiektu z leasingodawcy na leasingobiorcę.

Leasing finansowy

rodzaj leasingu, w którym jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy; po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego obiektu z leasingodawcy na leasingobiorcę; odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki; w okresie trwania umowy leasingowej następuje spłata całkowitej wartości leasingowanego obiektu.

Leasing złotówkowy

rodzaj leasingu, w którym finansowanie przedmiotu leasingu, wartość przedmiotu leasingu oraz wszelkie rozliczenia są dokonywane w polskiej walucie.

Leasing dewizowy

rodzaj leasingu, w którym finansowanie przedmiotu leasingu następuje w walucie obcej; jednostką rozliczeniową są waluty obce, raty wyrażone są w dewizach i płatne w złotówkach wg kursu dewiz z okresu płatności.

Czynsz inicjalny

opłata wstępna wnoszona przy zawieraniu umowy bądź w momencie wydania przedmiotu leasingobiorcy; stanowi ona część jego wartości.

Raty leasingowe (czynsz i opłaty leasingowe)

opłaty wnoszone przez leasingobiorcę za używanie przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy, których wartość nominalna lub wyrażona procentowo od wartości zakupu (w przypadku rat stałych) podana jest w harmonogramie spłat.

Harmonogram finansowy

dokument określający terminy i wysokość wszystkich opłat, jakie poniesie leasingobiorca z tytułu zawartej umowy.

Ogólne warunki umowy leasingu – OWUL

warunki określające zasady korzystania z przedmiotu leasingu, wyboru dostawcy, obowiązków płatniczych, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposobów rozwiązania lub zakończenia umowy itp.

Wartość końcowa (rezydualna)

zawarta w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyrażona procentowo w umowie wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu.

Wykonanie strony: MkDes